Prowadzenie rejestrów BHP

Dokumenty i rejestry prowadzone przez służbę bhp w szczególności dotyczą:

 • wypadków przy pracy:
 • chorób zawodowych – rejestr podejrzeń i stwierdzonych zachorowań wraz z dokumentacją prowadzoną na podstawie obowiązujących przepisów;
 • substancji i czynników szkodliwych dla zdrowia, na podstawie obowiązujących przepisów.
 • rejestr rodzajów działalności i prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Dokumenty i rejestry prowadzone w imieniu pracodawcy to:

 • dokumentacja systematycznych analiz przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych,
 • dokumentacja ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych,

Dokumenty opracowywane przez zakładowych specjalistów z udziałem służby bhp, która powinna je archiwizować oraz nadzorować ich aktualność:

 • wykaz stanowisk i miejsc pracy wymagających obsady co najmniej 2-osobowej,
 • wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • wykaz prac wzbronionych kobietom,
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,
 • dokumentacja stałej kontroli stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (stężenie pułapowe) tych czynników, a jeśli jest to niemożliwe – dokonywanie badań i pomiarów co najmniej raz na sześć miesięcy,
 • wykaz stanowisk pracy wskazanych do wykonania pracownikom szczepień ochronnych,
 • dokument potwierdzający spełnienie wymogów rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
 • dokument potwierdzający spełnienie wymogów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • rejestr źródeł promieniowania jonizującego,
 • wykaz pomieszczeń, w których jest zatrudniona jedna osoba, a mogą w nich wystąpić sytuacje awaryjne stwarzające zagrożenia zdrowia lub życia pracowników,
 • dokumentacja konsultowania spraw bhp z załogą oraz współpracy ze związkami zawodowymi, SIP,
 • dokumentowanie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz rejestracja nieprawidłowości i metod ich usuwania,
 • szczegółowe programy szkoleń bhp,
 • regulamin i tabele przydziału środków ochrony indywidualnej oraz regulamin i tabele przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków do higieny osobistej,
 • charakterystyki stanowisk pracy (na potrzeby oceny ryzyka zawodowego, zachorowań na choroby zawodowe, profilaktycznych badań lekarskich, uznawania pracy jako wykonywanej w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze),
 • inne wymagane szczegółowymi przepisami bhp dotyczącymi konkretnej działalności gospodarczej czy uregulowaniami wewnętrznymi.
Powrót