Opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego i dokumentacji powypadkowej

Pracodawca zobowiązany jest do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną na danym stanowisku pracą, do stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz do informowania pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami./ Kodeks pracy w art. 226/

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Dokumentacja powypadkowa

Do dokumentacji powypadkowej zalicza się następujące dokumenty:

  • protokół powypadkowy,
  • statystyczną kartę wypadku przy pracy,
  • rejestr wypadków przy pracy,
  • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • kartę wypadku.

Podstawowym dokumentem stwierdzającym, że zdarzenie zostało (lub nie) zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jest protokół powypadkowy. Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy jest podstawą do przyznania poszkodowanemu świadczeń określonych przepisami ustawy wypadkowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z dnia 25 maja 1999 r. (sygn. akt II UKN 658/98, OSNP 2000/15/594): “Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy (art. 244 § 2 K.p.c.), którego treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifikowano je jako wypadek przy pracy.”.

Powrót