Obowiązki pracodawcy

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP. Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, każdy pracodawca musi stosować przepisy powszechnie obowiązujące.

Uwaga!

W myśl przepisów (art. 207 § 1 kp) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca.

Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 kp jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp zawarto w ustawie    Kodeks pracy  (Dz. U. Z 98 r  nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach), wydanych na jej podstawie. Są to m.in. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), dotyczące wykonywania prac w różnych branżach.

Pracodawco!

Masz obowiązek informowania pracowników o:  zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie, działaniach ochronnych i zapobiegawczych, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Art. 207. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Pracodawco!

Masz obowiązek przygotować Oceną Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy  i zapoznać z nią pracowników.

Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawco!

Jesteś zobowiązany przeprowadzać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz odnotowywać je i przechowywać w odpowiednich rejestrach.

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników;

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Pracodawco!

Nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Art. 229. § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Art. 229. § 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Pracodawco!

Masz obowiązek organizować  szkolenia bhp dla swoich pracowników -muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą:

  • szkolenie wstępne organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika
  • szkolenia okresowe.

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawco!

Jesteś zobowiązany odbywać okresowe szkolenia bhp- do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności i okresowo nie rzadziej niż co 5 lat.

Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Pracodawco!

Jesteś zobowiązany przygotowywać szczegółowe instrukcje wykonania pracy na stanowiskach pracy-  Instrukcje bhp.

Art. 2374. § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracodawco!

Masz obowiązek, w określonych przepisami sytuacjach, dostarczać pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne.

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

Pracodawco!

Masz obowiązek zapewnić nadzór nad zagadnieniami bhp w zakładzie:

W zakładach powyżej 100 pracowników – tworząc służbę bhp

W zakładach do 100 pracowników- możesz powierzyć wykonanie zadań tej służby np. specjaliście z zewnątrz.

Powierzając wykonanie zadań służby bhp Firmie WENA konsulting dostajesz gwarancje, że wszystkie ciążące na Pracodawcy obowiązki będą realizowane przez nas. Gwarantujemy Ci również reprezentowanie Twoich interesów podczas kontroli z PIP, PIS, Straży Pożarnej.  Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w zakresie bhp jak i ochrony przeciwpożarowej. Będziemy prowadzić szkolenia bhp, pierwszej pomocy oraz zagadnień ochrony przecipożarowej.

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie każdy pracodawca musi  tworzyć w zakładzie  służbę BHP, która  czuwa nad przestrzeganiem przepisów z zakresu BHP. Bezwzględnie wymogiem tworzenia takiej służby obarczeni są pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach do 100 pracowników można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – w ramach tego samego stosunku pracy – lub np. zlecić je specjaliście spoza  zakładu. W określonych przypadkach właściciel może prowadzić te sprawy sam.

Należy jednak pamiętać, że niektóre obszary związane z BHP wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji, nie mówiąc już o posiadaniu specjalistycznej wiedzy.

Powrót